Algemene voorwaarden

 

1.Al het besprokene blijft vertrouwelijk. Ook het dossier dat wordt bijgehouden is vertrouwelijk en enkel voor eigen gebruik.

 

2.Als counselor en therapeut, zet ik mijn beste kunnen in om de begeleiding tot een succes te maken.

 

3.Van de cliënt wordt verwacht: betrokkenheid en committent bij eigen proces en bij het begeleidingstraject. Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen nemen begeleider en cliënt beiden zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht. Bijvoorbeeld: Bij het nakomen van afspraken en degelijke.

 

4.Na ieder blok van 5 sessies volgt een evaluatie gesprek. Het van beide kanten openlijk kunnen uitspreken en bespreken van eventuele onvrede, vragen of twijfels, maken een wezenlijk deel uit van de begeleiding.

 

5.Na afloop van elke sessie dient de cliënt deze, contant te betalen . Bij voorkeur gepast volgens het geldende of overeengekomen tarief. Er kan niet worden gepind. Biljetten van 100 Euro of meer worden niet geaccepteerd. Voor declaratie bij de zorgverzekeraar draagt u zelf zorg.

 

6.Afspraken dienen door de cliënt uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders wordt de sessie in rekening gebracht. Bij het niet doorgaan van de sessie door de therapeut, is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd. Indien er van tevoren is betaald, wordt dat bedrag onverminderd gerestitueerd. Bij het niet doorgaan van een sessie is de therapeut, op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel schade geleden door de cliënt.

 

7.Cliënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de daarvoor te nemen beslissingen. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om de therapeut juist en volledig te informeren over alle zaken die de geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand van de cliënt betreffen, en die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de sessies.

 

8.Indien de cliënt minderjarig is dienen deze Algemene Voorwaarden uitgeprint (print button rechts boven) en ondertekend te worden door de ouders of verzorgers van de cliënt. Met ondertekening wordt door de ouders/verzorgers toestemming verleend om de minderjarige individuele begeleiding in de vorm van coaching, counseling of therapie te laten volgen.

 

 

Voor akkoord: ……………………………………………………….

 

Naam:                  ………………………………………………………..

 

Datum:                ………………………………………………………..